Partners

Deze partners dragen met hun kennis en kunde actief bij aan het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Het NKB is de spin in het web van kennis over bodemdaling door kennis die wordt opgedaan in diverse (wetenschappelijke) onderzoeken en pilots te ontsluiten, vragen op te halen en mensen met elkaar in contact te brengen

PSB behartigt de belangen van gemeenten, waterschappen en provincies in West- en Noord-Nederland als het gaat om bodemdaling.

De Rijksoverheid werkt binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart samen met lokale en regionale overheden aan de aanpak van bodemdaling en funderingsproblemen. Tot en met 2023 worden tal van innovatieve oplossingsgerichte projecten uitgevoerd, de oprichting van het Kenniscentrum is er één van.

Overheden, financiers, verzekeraars, woningeigenaren, deskundigen, in de Coalitie Stevige Steden werken zij samen aan het verbinden en versterken van complexe en innovatieve projecten op het gebied van stedelijke bodemdaling.

Deltares is als onafhankelijk kennisinstituut betrokken bij diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van bodemdaling. Deltares werkt aan de 6M van bodemdaling : meten – mechanismen – modellen – maatschappelijke kosten baten analyses  – maatregelen – monitoring.

Het KCAF jaagt kennisontwikkeling op het gebied van funderingsproblemen aan, ondersteund en adviseert overheden, plaats het onderwerp op de politieke agenda én voorziet grote groepen particulieren van betrouwbare informatie o.a. met een veelgebruikt loket.

Bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Campus Gouda speelt daar een belangrijke regierol in en organiseert het Living Lab Bodem & Technologie: een omgeving met verschillende projecten, verspreid over diverse testlocaties in de regio.

Gouda loopt voorop bij de aanpak van bodemdaling in de bebouwde omgeving. Bovendien ligt de stad midden in het veenweidegebied van West-Nederland waar bodemdaling aan de orde van de dag is.

WUR heeft een lange traditie met onderzoek naar bodemdaling en veenoxidatie, ook in het buitenland, met een sterke focus op de bovenste 1,5 mtr. Het onderzoek van WUR concentreert zich op peilbeheer en infiltratiesystemen, monitoring en voorspellen van bodemdaling en op broeikasgasemissies.  Verder zijn er ook projecten vanuit de invalshoek ecologie, natuurbehoud en weidevogelproblematiek die gekoppeld zijn aan bodemdaling.

Tekst volgt

Ontbreekt jouw organisatie hier?